O Centrum

Celem Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców jest nauczanie obcokrajowców skutecznej komunikacji w języku polskim. Nastawiamy się przede wszystkim na praktykę. Naszym zadaniem jest rozwinięcie szeregu umiejętności i zdolności u naszych studentów, które zagwarantują im komunikacyjny sukces. Sprawiamy, by uczący się w naszej szkole obcokrajowcy, swoim poziomem znajomości języka polskiego zbliżali się do rodzimych użytkowników języka polskiego. Dlatego też kładziemy nacisk na doskonalenie sprawności na każdym możliwym polu. Zwracamy uwagę na:

 • rozwijanie umiejętności z zakresu rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania;
 • bogacenie słownictwa ogólnego i poszerzanie zasobów słownictwa specjalistycznego;
 • nauczanie struktur i zasad gramatycznych;
 • ćwiczenie wymowy i intonacji;

Wszystkie nasze działania opieramy na podłożu kulturowym. Przekazujemy studentom wiedzę z zakresu etykiety językowej i informacje dotyczące polskich konwencji grzecznościowych. Wprowadzamy ich nie tylko w polską kulturę wysoką, ale także w kulturę dnia codziennego. Dzięki temu nawiązywanie nowych kontaktów, prowadzenie rozmowy i konieczność odnalezienia się w nowych sytuacjach komunikacyjnych nie stanowi dla nich żadnego problemu. 

 • Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców swoim studentom zapewnia:
 • wybór różnego typu kursów języka polskiego jako obcego,
 • atrakcyjne programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • dobrze wyposażone sale wykładowe,
 • wykwalifikowanych lektorów,
 • przyjazną atmosferę, sprzyjającą owocnej nauce,
 • testy sprawdzające postępy w nauce,
 • atrakcyjne ceny i dogodne warunki płatności.

The main goal of the Polish Teaching Centre for Foreigners is teaching foreigners how to effectively communicate in Polish. We primarily focus on the practical approach. Our task is to develop our students’ range of skills and abilities, which will guarantee them successful communication. We enable the foreigners who study in our school to advance to the native speakers’ level of the Polish language proficiency. Therefore, we put emphasis on improving the proficiency in every possible aspect. We focus on:

 • developing listening, speaking, reading and writing skills;
 • expanding general vocabulary and broadening specialized vocabulary;
 • teaching structures and grammatical rules;
 • practicing pronunciation and intonation;

All our activities are based on cultural background. We teach students language etiquette and established conventions of politeness in Poland. Not only do we introduce them to the Polish high culture, but we introduce them to the culture of everyday life as well. Due to that, they have no problems with establishing new contacts, conversing and with the necessity of finding themselves in new communication situations. 

Polish Teaching Centre for Foreigners provides its students with:

 • a selection of different types of courses of Polish as a foreign language,
 • attractive curricula which are adapted to individual needs,
 • well equiped classrooms,
 • qualified teachers,
 • a friendly atmosphere conducive to successful learning,
 • tests which check the students’ progress,
 • attractive prices and convenient payment options.

Kontakt

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
Kontakt w/s kursów:

Monika Nowicka
mnowicka@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
Polish Teaching Centre for Foreigners