Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Informacje o egzaminie na poziomach B1, B2 i C1 w grupie przystosowanej do potrzeb osób dorosłych

Do egzaminu na poziomach B1, B2 i C1 w grupie przystosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

POZIOM B1 I B2

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

I Rozumienie ze słuchu
Ta część egzaminu trwa 25 minut na poziomie B1 i 30 minut na poziomie B2. Zdający wysłuchują nagrań, które odtwarzane są jeden lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują od 4 do 5 zadań. Zadania sprawdzające sprawność rozumienia ze słuchu to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania z lukami,
 • zadania typu prawda – fałsz,
 • zadania na dobieranie,
 • zadania z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych. 

Za poprawnie wykonane poleceń można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2.

II Rozumienie tekstów pisanych
Jest to druga część egzaminu, która trwa 45 minut na poziomie B1 i 60 minut na poziomie B2. W tym czasie zdający wykonują od 4 do 5 zadań, które sprawdzają sprawność rozumienia tekstów pisanych. Zadania polegają na przeczytaniu tekstów o różnej długości (pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego akapitu oraz kompletne krótkie teksty) i na ich podstawie wykonaniu:

 • zadań wyboru wielokrotnego,
 • zadań na dobieranie,
 • zadań typu prawda – fałsz,
 • zadań na ustalanie kolejności,
 • zadań z lukami. 

Za poprawnie wykonane poleceń można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2.

III Poprawność gramatyczna
Ta część egzaminu trwa 45 minut na poziomie B1 i 60 minut na poziomie B2. Składa się z 8-9 zadań, za których poprawne wykonanie można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2. Zadania polegają na rozpoznaniu i stosowaniu poprawnych gramatycznie form językowych. Typy zadań, które mogą pojawić się na egzaminie to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania z lukami,
 • zadania transformacyjne.

IV Pisanie
Ostatnia część egzaminu pisemnego trwa 75 minut na poziomie B1 i 90 minut na poziomie B2. Zdający musi wybrać jeden z trzech zestawów zadań. Każdy z nich zawiera dwa polecenia. Pierwsze polecenie to napisanie krótkiej forma wypowiedzi, a drugie – napisanie długiej formy wypowiedzi. Każde z zadań należy wykonać, pamiętając o określonej liczbie słów. Za poprawnie wykonane zadań można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2.

Egzamin ustny to jedna część:
Część ustna egzaminu trwa około 15 minut na poziomie B1 i około 20 minut na poziomie B2. W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z trzech zadań. Zadania odpowiadają poniższym typom wypowiedzi:

 • monolog,
 • dialog,
 • opis fotografii.

Zadania wykonywane są przed komisją, która może przyznać maksymalnie 40 punktów zarówno na poziomie B1, jak i na poziomie B2.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B1 dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B2 dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu.

POZIOM C1

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

I Rozumienie ze słuchu
Ta część egzaminu na poziomie C1 trwa 40 minut. Zdający wysłuchują nagrań, które odtwarzane są jeden lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują 5 zadań. Zadania sprawdzające sprawność rozumienia ze słuchu to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania z lukami,
 • zadania typu prawda – fałsz,
 • zadania na dobieranie,
 • zadania z pytaniami otwartymi. 

Za poprawnie wykonane poleceń można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

II Rozumienie tekstów pisanych
Jest to druga część egzaminu, która trwa 60 minut. W tym czasie zdający wykonują 5 zadań, które sprawdzają sprawność rozumienia tekstów pisanych. Zadania polegają na przeczytaniu tekstów o różnej długości i na ich podstawie wykonaniu:

 • zadań wyboru wielokrotnego,
 • zadań na dobieranie,
 • zadań typu prawda – fałsz,
 • zadań na ustalanie kolejności,
 • zadań z lukami. 

Za poprawnie wykonane poleceń można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

III Poprawność gramatyczna
Ta część egzaminu trwa 60 minut. Składa się z 8 zadań, za których poprawne wykonanie można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zadania polegają na rozpoznaniu i stosowaniu poprawnych gramatycznie form językowych. Typy zadań, które mogą pojawić się na egzaminie to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania z lukami,
 • zadania transformacyjne.

IV Pisanie
Ostatnia część egzaminu pisemnego trwa 90 minut. Zdający musi wybrać jeden z trzech zestawów zadań. Każdy z nich zawiera dwa polecenia. Pierwsze polecenie to napisanie krótszej formy wypowiedzi, a drugie – napisanie dłuższego tekstu. Każde z zadań należy wykonać, pamiętając o określonej liczbie słów. Za poprawnie wykonane zadań można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Egzamin ustny to jedna część:
Część ustna egzaminu trwa około 20 minut. W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch zadań. Zadania polegają na sformułowaniu wypowiedzi i wyrażeniu opinii na podstawie materiałów ikonograficznych lub fragmentu tekstu.

Zadania wykonywane są przed komisją, która może przyznać maksymalnie 40 punktów.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie C1 dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu.