Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Informacje o egzaminie na poziomie B1 i B2 w grupie przystosowanej do potrzeb osób dorosłych

Do egzaminu na poziomie B1 i B2 w grupie przystosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

I Rozumienie ze słuchu
Ta część egzaminu trwa 25 minut na poziomie B1 i 30 minut na poziomie B2. Zdający wysłuchują nagrań, które odtwarzane są jeden lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują od 4 do 5 zadań. Zadania sprawdzające sprawność rozumienia ze słuchu to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania z lukami,
 • zadania typu prawda – fałsz,
 • zadania na dobieranie,
 • zadania z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych. 

Za poprawnie wykonane poleceń można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2.

II Rozumienie tekstów pisanych
Jest to druga część egzaminu, która trwa 45 minut na poziomie B1 i 60 minut na poziomie B2. W tym czasie zdający wykonują od 4 do 5 zadań, które sprawdzają sprawność rozumienia tekstów pisanych. Zadania polegają na przeczytaniu tekstów o różnej długości (pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego akapitu oraz kompletne krótkie teksty) i na ich podstawie wykonaniu:

 • zadań wyboru wielokrotnego,
 • zadań na dobieranie,
 • zadań typu prawda – fałsz lub prawda – fałsz – brak informacji,
 • zadań na ustalanie kolejności,
 • zadań z lukami. 

Za poprawnie wykonane poleceń można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2.

III Poprawność gramatyczna
Ta część egzaminu trwa 45 minut na poziomie B1 i 60 minut na poziomie B2. Składa się z 8-9 zadań, za których poprawne wykonanie można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2. Zadania polegają na rozpoznaniu i stosowaniu poprawnych gramatycznie form językowych. Typy zadań, które mogą pojawić się na egzaminie to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania z lukami,
 • zadania transformacyjne.

IV Pisanie
Ostatnia część egzaminu pisemnego trwa 75 minut na poziomie B1 i 90 minut na poziomie B2. Zdający musi wybrać jeden z trzech zestawów zadań. Każdy z nich zawiera dwa polecenia. Pierwsze polecenie to napisanie krótkiej forma wypowiedzi, a drugie – napisanie długiej formy wypowiedzi. Każde z zadań należy wykonać, pamiętając o określonej liczbie słów. Za poprawnie wykonane zadań można uzyskać maksymalnie 30 punktów na poziomie B1 i 40 punktów na poziomie B2.

Egzamin ustny to jedna część:
Część ustna egzaminu trwa około 15 minut na poziomie B1 i około 20 minut na poziomie B2. W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z trzech zadań. Zadania odpowiadają poniższym typom wypowiedzi:

 • monolog,
 • dialog,
 • opis fotografii.

Zadania wykonywane są przed komisją, która może przyznać maksymalnie 40 punktów zarówno na poziomie B1, jak i na poziomie B2.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B1 dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B2 dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu.