Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Regulamin dla kandydatów

Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów.

O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali.

Osoby spóźnione na egzamin nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający zajmuje wyznaczone miejsce. Zdający przynosi własne przybory do pisania. Papier do sporządzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.

Zdający po otrzymaniu testu sprawdza, czy jest on kompletny. Jeśli tak nie jest, to zgłasza to przewodniczącemu komisji (wzywa go przez podniesienie ręki).

Zdający podpisuje test i rozwiązuje zadania wpisując odpowiedzi we wskazane pola arkusza testowego.

W czasie trwania egzaminu zdający:

 • zachowuje się cicho i kulturalnie,
 • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu,
 • nie opuszcza sali egzaminacyjnej ani swojego miejsca,
 • nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 • nie korzysta z żadnych pomocy (w tym – ze słowników),
 • nie wygłasza głośnych uwag i komentarzy,
 • nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
 • nie korzysta z żadnych środków łączności.

Jeśli zdający pracuje niesamodzielnie lub w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg egzaminu, łamiąc regulamin, przewodniczący przerywa egzamin danego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali.

Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, zgłasza to egzaminatorom przez podniesienie ręki. Za pozwoleniem przewodniczącego może w ciszy opuścić salę tak, by nie zakłócić pracy innym zdającym.

Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminu.

Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej. Muszą poczekać na decyzję przewodniczącego komisji.

Każdy zdający ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości ze zdjęciem i pokazania go sekretarzowi komisji.

Zdający podchodzi do komisji, zostaje poproszony o wylosowanie zestawu pytań (jednego z trzech leżących na stole).

Każdy zestaw egzaminacyjny części ustnej zawiera:

 • materiały dla zdającego
 • materiały dla egzaminującego

Kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na okładce CZĘŚCI E. MÓWIENIE.

Kandydat przygotowuje się do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas przygotowania jest zróżnicowany w zależności od poziomu:

 • na poziomie B1: ok. 5 minut
 • na poziomie B2: ok. 7 minut

Po upływie tego czasu przewodniczący zaprasza zdającego do stolika komisji egzaminacyjnej. Wypowiedź rozpoczyna się „rozgrzewką”, która nie jest oceniana.

Osoba, która nie zdała egzaminu, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

źródło: Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

Struktura egzaminu

Egzamin pisemny odbywa się w sobotę, a egzamin ustny odbywa się w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2:

Część pisemna:
Rozumienie ze słuchu: B1 - 25 min, B2 - 30 min
Rozumienie tekstu pisanego: B1 - 45 min, B2 - 60 min
Poprawność gramatyczna: B1 - 45 min, B2 - 60 min
Umiejętność pisania: B1 - 75 min, B2 - 90 min

Część ustna: B1 - 15 min, B2 - 15 min

Informacja  na temat warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:

Podstawy prawne: